Kiedy kara umowna jest wymagalna? Odsetki od kary umownej.

Magdalena Bojaryn        29 marca 2016        2 komentarze

Termin płatności faktury

Jeżeli postawimy sobie pytanie, skąd wiadomo kiedy nasz kontrahent ma nam zapłacić należność z faktury, odpowiedź będzie dosyć prosta. Każdy pewnie automatycznie odpowie ” z terminu na fakturze.” Nie zawsze będzie to odpowiedź prawidłowa.

Jeżeli mamy zawartą umowę na piśmie, terminem płatności będzie termin określony w umowie; np. 7 dniowy od daty wystawienia faktury, powinien znaleźć odzwierciedlenie na fakturze.

W przypadku różnic pomiędzy terminem płatności określonym w umowie, a terminem płatności podanym na fakturze, wiążący będzie termin jaki mamy ustalony w umowie. 

Źródłem zobowiązań jest bowiem umowa a nie faktura.

Brak terminu zapłaty kary umownej w umowie

A co z terminem płatności kary umownej, jeżeli nie jest on wskazany w umowie? Kiedy kara umowna staje się wymagalna?

Przeważnie strony określają w umowie okoliczności, które muszą nastąpić, żeby można było żądać kary umownej. Rzadziej określają w niej termin w jakim strona zobowiązana ma tą karą zapłacić.

Przykład: „Za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówienia, kupujący będzie mógł żądać kary umownej w wysokości 0.05% wartości danego zamówienia.”

Wiemy, kiedy (w jakich okolicznościach) możemy kary umownej żądać, ale z treści umowy nie wynika kiedy (w jakim terminie) kara jest wymagalna.

Pamiętajmy, że żądanie kary umownej jest uprawnieniem po stronie wierzyciela, a nie jego obowiązkiem. Wierzyciel może domagać się zapłaty kary, ale nie musi.

W sytuacji kiedy brak jest w umowie terminu zapłaty kary umownej, w przypadku ziszczenia się okoliczności obwarowanej karą umowną, należy zobowiązanego do jej uiszczenia, wezwać do zapłaty wyznaczając rozsądny termin.

Odsetki od kary umownej

Pamiętaj również, że termin wymagalności zapłaty kary umownej ma znaczenie przy naliczaniu odsetek. Będziesz mógł ich zażądać dopiero jak nastąpi opóźnienie w zapłacie.

Dlatego warto wezwać dłużnika do zapłaty kary umownej  – nawet jeśli nie wiesz jeszcze czy będziesz chciał jej dochodzić. Należy to zrobić wtedy jeżeli termin zapłaty kary umownej nie jest wskazany w umowie. Wtedy, jeżeli po jakimś czasie zdecydujesz się, że chcesz aby dłużnik karę Ci zapłacił będziesz mógł żądać odsetek za dłuższy okres i tym samym kwota, którą będziesz mógł uzyskać będzie większa.

Jak wzywać do zapłaty?

Wezwać dłużnika możemy w jakikolwiek sposób: mailowo, faxem nawet ustnie. Jednak pamiętajmy, że najbezpieczniejszą formą jest forma pisemna. Wezwanie powinno być wysłane przynajmniej listem poleconym. Do wezwania możemy dołączyć notę obciążeniową i w niej też wyznaczy termin.

Pamiętajmy, że to na nas, jako wzywającym, a nie na dłużniku będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że wezwaliśmy go do zapłaty.

Po co nam jest to potrzebne?

Jeżeli potrafimy wykazać, że wezwaliśmy dłużnika do zapłaty, wiemy kiedy upłynął termin płatności kary umownej.

Po upływie terminu płatności możemy naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Po tej dacie możemy również wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę.

Możemy również dokonać potrącenia, jeżeli nasz dłużnik wobec nas ma jakieś wymagalne roszczenia o zapłatę. Jest to częsty przypadek w umowach o roboty budowlane (potrącenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu pracy po stronie wykonawcy z należnościami za wykonanie tych prac.)

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Grzegorz Kwiecień 19, 2017 o 10:38

Witam Panią,

Mam sytuację gdzie zawarłem umowę na wykonanie robót budowlanych jako wykonawca.
Zamawiający (główny wykonawca rozwiązał umowę inwestorem lub inwestor z nim – tego nie wiem)

W umowie łączącej mnie z głównym wykonawcą zawarliśmy zapis o karze umownej, który brzmi:
„4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto.”
Nie określiliśmy terminu wymagalności kary umownej.

Dodatkowo do umowy było zabezpieczenie wekslowe z deklaracją wekslową o treści:
1. W razie braku zapłaty w terminie 60 dni od daty wymagalności płatności wynikającej z faktury VAT wynikającej z zawartej Umowy upoważniam nieodwołalnie Katarzynę Sylwię Małkowską reprezentującą podmiot Technika Bramowa Katarzyna Małkowska jako Wierzyciela, do wypełniania w każdym czasie składanego weksla do kwoty:
a/ 100% ….
b/ 25% wartości umowy przysługującego w sytuacji odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego

Jak należy w takiej sytuacji postąpić:
– rozumem że my powinniśmy odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego – tak wynika z umowy?
– czy jeżeli wystawimy notę obciążeniową to nie utracimy ważności weksla – w deklaracji zapis o fakturze VAT?
– dodatkowo z umowy wynika kara umowna 25% gdy my odstąpimy z przyczyn zależnych od zamawiającego a w deklaracji jest błąd bo chodzi o tą samą karę ale zapis źle sformułowany.

Proszę o pomoc Małkowski Grzegorz

Odpowiedz

Magdalena Bojaryn Kwiecień 19, 2017 o 11:20

Panie Grzegorzu,
faktycznie, z tego co Pan napisał deklaracja jest skonstruowana, w ten sposób, że przesłanką do wypełnienia weksla jest brak zapłaty faktury vat – przeterminowanie faktury o 60 dni. Dodatkowo jest mowa o jednej fakturze, a nie o wielu – nie wiem co przewidywała umowa. W przypadku wielu prac, najczęściej mamy do czynienia z cząstkowymi fakturami.

Może być więc tak jak Pan pisze, że w razie braku faktury vat i braku jej przeterminowania nie będzie można wypełnić weksla.

Jeżeli chodzi o treść deklaracji to ważne jest to co w niej jest napisane. Wypełnienie weksla wbrew temu co jest w deklaracji będzie traktowane jako wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy co może skutkować obaleniem weksla.

Proszę nie traktować mojej odpowiedzi jako porady prawnej – jej mogę udzielić dopiero po zapoznaniu się z dokumentacją. W tym celu proszę o kontakt na maila, abyśmy mogli porozmawiać o szczegółach.

Pozdrawiam serdecznie!
MB

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mb@kacprzyk-bojaryn.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: